Yhdistyksen nimi on Länsi-Asikkalan Metsästysyhdistys ry. ja kotipaikka Asikkalan kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry:een, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;
3) kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvontaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyitä, käyttökokeita ja kilpailuita, sekä
7) opastaa ja kehittää jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka asuvat yhdistyksen kotikunnassa Länsi-Asikkalan metsästysyhdistyksen vuokraamalla alueella ja ne yhdistyksen kotikunnan ulkopuolella asuvat, jotka omistavat vähintään kymmenen hehtaaria (10 ha) metsästykseen soveltuvaa maata yhdistyksen kotikunnassa Länsi-Asikkalan Metsästysyhdistykselle vuokratun alueen sisällä, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 § 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja kuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosi- kokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsen joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä ja samoin jäsen erotetaan johtokunnan päätöksellä metsästysyhdistyksen jäsenyydestä, mikäli hän muuttaa pois yhdistyksen koti- kunnasta muualle asumaan ja häneltä ei jää yhdistyksen kotikuntaan Länsi-Asikkalan metsästysyhdistyksen alueelle kymmentä hehtaaria (10 ha) tai sitä suurempaa metsästykseen soveltuvaa maa-aluetta. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Vuosittain on erovuorossa 4 jäsentä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimi- kaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:
1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
2) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeitä tilivuodelta;
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5) nimetä 9 §:n kohdassa 15 ja 16 tarkoitetut edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirikokoukseen ja riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;
6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ja Suomen Metsästäjäliiton piirille ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa;
9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;
10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle sekä Suomen Metsästäjäliiton piirille;
11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta paikallislehdessä, Päijät-Häme-nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2) todetaan kokouksen laillisuus;
3) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
5) esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tili kaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
9) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;
11) hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
13) valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;
14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
15) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät;
16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;
17) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutussa mainitut asiat;
18) päätetään kokouksen Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirille, sekä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
19) Päätetään rauhoitusalueista.
20) Päätetään vieraskorttimaksun suuruudesta ja kokonaismäärästä per jäsen metsästyskautena.
21) Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§ Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistansuojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa (115) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä tavalla, joka 9 §:n 14 kohdassa on säädetty.

12§ Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§ Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14§ Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirin kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää piirille ja riistanhoitoyhdistykselle niiden määräämät kaavakkeenmukaiset tiedot toiminnastaan annettujen aikatauluohjeiden mukaisesti. Toimintavuoden aikana tapahtuneista jäsenmaksu- ja toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi piirille ja jälkimmäisestä myös riistanhoitoyhdistykselle.

15§ Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16§ Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästys- ja Riistanhoitomuseolle. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille, riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

17§ Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.